Regulamin serwisu RPASteam

§ 1 Postanowienia ogólne

Platforma internetowa https://www.rpas-team.pl/ jest administrowana przez: RPAS HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000686833, REGON: 367778672, NIP: 5372638842, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych.   

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RPAS HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie określa niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy:
a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 z późn. zm.),     
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19 z późn. zm.).   

Regulamin udostępniany jest w każdym przypadku nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.rpas-team.pl/page/regulamin.pdf w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Przedmiotem działalności Platformy jest udostępnienie Użytkownikom platformy internetowej, za pośrednictwem, której Użytkownicy mogą utworzyć jedno konto, umożliwiające pozyskanie dodatkowych zleceń z zakresu działalności.

Z Platformy rpas-team.pl mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będąca osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu, a także zasad dotyczących Polityki Prywatności Platformy.  

§ 2 Słownik pojęć zdefiniowanych w Regulaminie

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Platforma - platforma (portal) internetowy rpas-team.pl zamieszczony pod adresem: https://www.rpas-team.pl/, którego właścicielem i administratorem jest: RPAS HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie KRS: 0000686833, REGON: 367778672, NIP: 5372638842, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin.
 2. Zawartość Platformy – wszelkie treści umieszczone na stronach internetowych Platformy. 
 3. Usługodawca – podmiot administrujący Platformą i oferujący w ramach Platformy Usługę Elektroniczną, tj. RPAS HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 4. Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Platformy.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy rpas-team.pl.
 7. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w postaci dostępu do Platformy w ramach Konta Użytkownika.
 8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w momencie kliknięcia przez Usługobiorcę w link aktywacyjny Konta Użytkownika.
 9. Konto Użytkownika – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę umożliwiające Użytkownik dostęp do Platformy w pełnym zakresie.
 10. Zakres działalności użytkownika - działalność oparta o wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do pozyskiwania danych (tj. zdjęcia, filmy) oraz obróbka pozyskanych danych.
 11. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec normalnie istniejącymi środkami. W szczególności, za zdarzenie będące siłą wyższą uważa się: wojnę, strajki, akty władzy państwowej, klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie prądu, atak cybernetyczny.

§ 3 Rejestracja na Platformie

 1. Dostęp do treści zamieszonych na Platformie możliwy jest zarówno w przypadku Rejestracji na Platformie, jak i bez Rejestracji na Platformie. W przypadku braku Rejestracji na Platformie, Użytkownik posiada jedynie dostęp do części treści Platformy. Bez Rejestracji na Platformie możliwym jest również uruchomienie całkowicie darmowej subskrypcji Newsletter.
 2. W przypadku Rejestracji na Platformie i zalogowaniu na Konto Użytkownika, taki Użytkownik uzyskuje zwiększony dostęp do treści zamieszonych na Platformie.
 3. Użytkownik loguje się na Platformie za pomocą swojego Konta Użytkownika poprzez podanie na stronie logowania swojego loginu i hasła, Usługobiorca może wymagać dodatkowego potwierdzenia w trakcie logowania, iż osoba logująca się nie jest robotem. Zalogowanie na Platformie jest możliwe jedynie po dokonaniu uprzedniej Rejestracji na Platformie oraz akceptacji Rejestracji na Platformie przez Usługodawcę. Po dokonaniu Rejestracji na Platformie i akceptacji Rejestracji na Platformie przez Usługodawcę, każdy Użytkownik otrzymuje swoje unikatowe Konto Użytkownika.
 4. W każdym przypadku Rejestracja na Platformie jest bezpłatna tj. Usługobiorca nie pobiera od Użytkowników jakichkolwiek opłat za dokonanie Rejestracji na Platformie, czy też akceptację Rejestracji na Platformie. Rejestracja na Platformie w żadnym stopniu nie obliguje Użytkownika do korzystania z Platformy, jak również nie wiąże się z nałożeniem na Użytkownika jakichkolwiek opłat za korzystanie z Platformy lub kontakt z innymi Użytkownikami.
 5. W ramach Rejestracji na Platformie, Użytkownik wypełnia na stronie https://www.rpas-team.pl/area/register formularz rejestracyjny, poprzez wypełnienie wszystkich podanych w formularzu rejestracyjnym pól rejestracji w postaci: 
  a) imię i nazwisko; 
  b) nazwę firmy;
  c) adres email;
  d) hasło.
 6. Po uzupełnieniu pól rejestracyjnych, Użytkownik klika w okienko potwierdzające prawdziwość danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym oraz potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Platformy i załącznikami do Regulaminu Platformy oraz Polityką Prywatności jak również, iż jest osobą albo podmiotem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz, jak również, że wyraża zgodę na otrzymywanie naadres e-mail informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością Platformy oraz zezwala na przesyłanie za pomocą korespondencji tradycyjnej wszelkich oświadczeń woli związanych ze stosunkiem prawnym łączącym Usługodawcę z Użytkownikiem.
 7. Akceptacja Rejestracji na Platformie przez Usługodawcę oznacza, wysłanie na adres e-mail Użytkownika podany przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego linku, którego kliknięcie powoduje aktywację Konta Użytkownika, kliknięcie w link aktywacyjny jest potwierdzeniem przez Użytkownika woli zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca posiada uprawnienie do żądania dodatkowego potwierdzenia danych podanych przez Użytkownika, co może nastąpić poprzez kontakt bezpośredni z Użytkownikiem, kontakt e-mail lub kontakt telefoniczny.
 9. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, może uzupełnić swoje Konto Użytkownika o następujące dane: nr NIP; adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer telefonu do kontaktu.
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania swoich danych do logowania (login oraz hasło) jakimkolwiek podmiotom trzecim. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca nigdy nie będzie zwracał się do Użytkownika o udostępnienie mu hasła Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o każdej próbie wyłudzenia hasła Użytkownika poprzez opisanie sposobu w jaki próbowano takiego wyłudzenia dokonać.
 11. W trakcie rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich; aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika.

§ 4 Świadczenie Usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się   do   świadczenia  Usług  w postaci dostępu do Platformy z należytą  starannością,  na  zasadach   i  warunkach   określonych  w Regulaminie Platformy.
 2. Platforma jest dostępna dla Użytkowników z zastrzeżeniem przerw technicznych lub technologicznych, wymaganych do należytej konserwacji stanu Platformy. O wszelkich przerwach technicznych Użytkownicy informowani są za pośrednictwem adresu e-mail przypisanego do ich Konta Użytkownika oraz poprzez informację zamieszczaną na stronie Platformy, w miarę możności przed wystąpieniem danej przerwy technicznej lub technologicznej, w każdym przypadku z podaniem przewidywanej daty (godziny) ponownego uruchomienia Platformy.
 3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niezawinione przez Usługodawcę przerwy w dostępie do Platformy, spowodowane działaniem osób/podmiotów trzecich lub wynikające z okoliczności w postaci wystąpienia Siły Wyższej. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 4. Prawidłowe korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
         a) posiadać jeden z następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows® w wersji 7, 8, 8.1, 10 albo wyższy, MacOS® w wersji 10.12 albo wyższej;
  b) posiadać aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu;
  c) korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome® for Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft®, Edge® (wersja 34 lub nowsza), Safari® (wersja 8.0 lub nowsza);
  d) przeglądarka internetowa wskazana powyżej akceptuje pliki cookies.

§ 5 Odmowa Rejestracji na Platformie / Prawo do wypowiedzenia Umowy

 1. Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji na Platformie danego Użytkownika, a po zakończeniu Rejestracji na Platformie i utworzeniu Konta Użytkownika do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji gdy:
  a) Użytkownik przy wykorzystaniu Platformy prowadzi działalność sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osób trzecich bądź sposób korzystania z Platformy przez Użytkownika jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Platformy; 
  b) Użytkownik za pomocą Platformy dokonuje reklamy swoich usług, na którą to reklamę zgody nie wyraził Usługodawca; 
  c) Użytkownik umieszcza na Platformie treści nieprawdziwe, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, bądź prawo ochrony danych osobowych), naruszające chronione prawem dobra osobiste osób/podmiotów trzecich lub Usługodawcy;
  d) Ujawnione zostało, iż w trakcie Rejestracji na Platformie lub w trakcie korzystania z Platformy, Użytkownik posługiwał się danymi fałszywymi, nieprawdziwymi lub mogącymi wprowadzać w błąd co do osoby Użytkownika;
  e) Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu Platformy.
 2. Usługodawca ma prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Konto Użytkownika zostało założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika, w wyniku zaistnienia chociażby jednej z powyżej wymienionych przesłanek uzasadniających wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.  (Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone w formie elektronicznej przy wykorzystaniu formularza przygotowanego przez Usługodawcę lub w formie pisemnej poprzez wysłanie stosowanego oświadczenia woli na adres: RPAS HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.)
 3. Skuteczne złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzi do trwałego usunięcia Konta Użytkownika z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub z chwilą rozwiązania umowy przez Usługodawcę i Użytkownika.
 4. Użytkownik w celu korzystania z Platformy powinien dysponować przeglądarką internetową Google Chrome® for Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft®, Edge® (wersja 34 lub nowsza) lub Safari® (wersja 8.0 lub nowsza), włączoną obsługą plików Cookies, aktywnym adresem e-mail zgodnym z adresem e-mail udostępnionym przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika.

§ 6 Obszar działalności Platformy

 1. Głównym zadaniem Platformy jest magazynowanie i udostępnianie zleceń z Zakresu działalności, opisanego w § 2 Słownik pojęć zdefiniowanych w Regulaminie oraz umożliwienie Użytkownikom pozyskania nowych zleceń na rynku. Dodatkowo Platforma udostępnia powierzchnie reklamowe, przede wszystkim dla firm, mających związek z sektorem geodezyjnym oraz lotniczym.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Warunki realizacji zlecenia zawierane są wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a zleceniodawcą. Usługodawca nie ma wpływu ani nie uczestniczy przy ustalaniu zasad realizacji zlecenia. Usługodawca jedynie podaje kontakt telefoniczny lub mailowy do zleceniodawcy oraz ogólny zarys zlecenia.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
  a) lucrum cessans – korzyści lub damnum emergens – rzeczywista szkoda, powstałe wskutek działań lub zaniechań osób trzecich, za które to osoby odpowiedzialności nie ponosi Usługodawca, w tym w szczególności (choć nie wyłącznie) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie szkody które powstały wskutek treści umieszczanych przez Użytkowników na Platformie;
  b) szkody wynikające z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązań przez Użytkownika;
  c) szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.

§ 8 Prawa Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, liczy się od dnia zawarcia tejże Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną umowę taką uważa się za niezawartą. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Powyższe nie dotyczy sytuacji rozpoczętego za zgodą Konsumenta świadczenia Usług przed upływem terminów, o których mowa w § 8 ust. 1 i 3, przez co rozumie się podjęcie minimum jednego zlecenia.
 4. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej, które to procedury zostały przewidziane na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 5. Konsumentowi przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

§ 9 Treści Platformy

 1. Platforma zawiera treści chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191 j.t. z późn. zm.), ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.  z  2017 r. poz. 776 j.t. z późn. zm.) oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Platformie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści Platformy wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 2. Korzystanie z niektórych usług Platformy możliwe jest jedynie w przypadku skutecznego zalogowania się przez Użytkownika na Konto Użytkownika jak również może wymagać przekazania innym Użytkownikom swoich danych osobowych.
 3. Użytkownicy zobowiązują się korzystać z usług dostępnych na Platformie jedynie w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego.
 4. Użytkownik nie może ingerować w działalność, funkcjonowanie Platformy jak również nie może ingerować w dostępny system teleinformatyczny oraz bazy danych jak również nie może przesyłać lub próbować przesyłać jakichkolwiek wirusów komputerowych czy to Usługodawcy czy też innym Użytkownikom.
 5. Użytkownik nie może posługiwać się danymi fałszywymi lub mogącymi wprowadzać w błąd co do osoby/podmiotu danego Użytkownika.
 6. Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy do przesyłania treści (w tym także ofert) niezwiązanych z pozyskiwaniem zleceń.
 7. Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy do przesyłania spamu.
 8. Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, bezpłatnej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej czasowo, nieograniczonej terytorialnie licencji zezwalającej na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej lub prawem własności przemysłowej publikowanych przez niego w ramach Platformy, w zakresie w jakim treści te wykorzystywane są przez Usługodawcę do funkcjonowania Platformy, tak udzielona licencja wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub własności przemysłowej lub usunięcia Konta Użytkownika, o ile treści te nie zostały udostępnione innym Użytkownikom, które ich nie usunęły. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wygaśnięcia licencji, treści objęte uprzednio licencją mogą przez pewien czas utrzymywać się w kopiach zapasowych Platformy, wykonywanych przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca może ingerować, modyfikować lub usuwać treści umieszczane na Platformie przez Użytkowników, w sytuacji gdy treści te:
  a) naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  b) zawierają wulgaryzmy lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe lub obelżywe;
  c) zawierają linki do innych stron internetowych, reklamy, formy agitacji;
  d) zawierają oczywiste omyłki pisarskie (błędy ortograficzne, gramatyczne, interpunkcyjne);
  e) naruszają inne normy zwyczajowe obowiązujące osoby korzystające z Internetu (m.in. tzw. trolling).
 10. Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie treści / materiały umieszczone na Platformie przez Użytkownika będą wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności nie będą naruszały praw własności intelektualnej lub praw własności przemysłowej należących do osób trzecich bądź jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa znajdujących zastosowanie do rozpowszechniania materiałów reklamowych. W przypadku skierowania przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w powyższym zakresie bądź też nałożenia na Usługodawcę jakichkolwiek kar pieniężnych, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności, w tym w szczególności zwrócić Usługodawcy wszelkie kwoty, do których zapłaty Usługodawca został zobowiązany w związku z takimi roszczeniami.

§ 10 Zasady płatności / Cennik

 1. Rejestracja oraz korzystanie z części usług Platformy jest nieodpłatna. Odpłatność za korzystanie z części usług Platformy następuje na zasadach Pakietów Premium, które mogą zostać wykupione przez Użytkownika. Pakiety Premium oferują możliwość korzystania z dodatkowych funkcji Platformy szczegółowo wskazanych w każdym z Pakietów Premium.
 2. Wykaz aktualnych Pakietów Premium stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Aktualizacja listy dostępnych Pakietów Premium w każdym przypadku oznacza zmianę niniejszego Regulaminu i następuje w trybie takim jak zmiana niniejszego Regulaminu.
 3. Cena za poszczególne Pakiety Premium, zasady jej płatności oraz okres ich obowiązywania jak również zasady rezygnacji z Pakietów Premium określony jest osobno dla każdego z Pakietów Premium i jest on wskazany w opisie danego Pakietu Premium stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur bez swojego podpisu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur także (dodatkowo) drogą elektroniczną.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wniesienia reklamacji w związku ze świadczoną na jego rzecz Usługą w ramach Platformy.
 2. Reklamacja może być zgłaszana:
  a) pisemnie na adres Usługodawcy: RPAS HUB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin;
  b) drogą elektroniczną na adres: biuro@rpas-hub.pl.
 3. W ramach zgłaszanej reklamacji, Użytkownik powinien w sposób zwięzły opisać problem, który stanowił przyczynę wystosowania reklamacji. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji opis powinien zawierać datę oraz godzinę wystąpienia problemu jak również zawierać login Użytkownika oraz dane poczty elektronicznej (adres e-mail). Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 4. Przyjęcie reklamacji zostaje potwierdzone drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku reklamacji zawierającej materię szczególnie skomplikowaną, rozpatrzenie reklamacji może nastąpić w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkownika o zaistnieniu przesłanek skutkujących przedłużonym terminem (ponad 7 dni) rozpatrzenia reklamacji.
 6. Co do zasady odpowiedź na reklamacje przesyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji, chyba że osoba składająca reklamację wniesie o przesłanie odpowiedzi na reklamacje również drogą korespondencyjną na adres wskazany w treści reklamacji.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe zasady  przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności, zaś wszelkie dane są przechowywane i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz zawierane przez Usługodawcę i Użytkowników umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu. W przypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu lub ostateczną decyzją właściwego organu władzy publicznej za nieważne w całości lub w części, to pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, zaś Usługodawca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie zastąpić postanowienia Regulaminu, których nieważność stwierdzono, nowymi zgodnymi z prawem postanowieniami.
 2. O ile właściwość sądu w danej sprawie nie jest ustalona na podstawie przepisów prawa, wyłączających możliwość zmiany właściwości sądowej, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Użytkowników z Platformy, jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania z ważnych przyczyn, w każdym czasie, zmian Regulaminu, w szczególności (choć nie wyłącznie) w przypadku zaistnienia zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim tak wprowadzone zmiany w przepisach prawa wpływają lub potencjalnie mogą wpłynąć na realizację postanowień Regulaminu lub sposób świadczenia usług przez Usługodawcę. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację w całości.
 4. O zmianach Regulaminu, Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika, posiadają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji kierowanej do Użytkowników, o której mowa powyżej. Korzystanie z Platformy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację przez danego Użytkownika tak wprowadzonych zmian w Regulaminie.
 5. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem rpas-team.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 października 2020 roku.

Link do regulaminu oraz załączników. POBIERZ